With The Blessings Of Supreme Lord Swaminarayan And His 8th Successor and present acharya Shree H.H 1008 Shree Ajendraprasadji Maharaj And H.H. 108 Shree Bhavi Acharya Shree Nrigendraprasadji Maharaj, Shree Swaminarayan Mandir Sardhar Organised Bal Yuva Mahotsav  At Sardhar , Prayojak : Pujya Sadguru Swami Shree NityaSwarupdasji.